Privacitat / Avís legal

Dades personals
Les dades personals sol·licitades als usuaris com a conseqüència de l’accés a determinats serveis, quedaran incorporades de forma automàtica en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de la EAEEL. D’aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat, seran tractades d’acord amb la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals i , conforme a la dita norma, s’aplicaran les degudes mesures de seguretat i confidencialitat. La visita al lloc web www.360extrem.com no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, essent totalment anònima i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat. En el supòsit que es subministrin dades de caràcter personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els drets recollits a la invocada norma de protecció de dades.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les condicions que s’indiquen a continuació:
1. Recollida de dades
La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà únicament i exclusivament mitjançant els formularis publicats a la pàgina web i dels correus electrònics que els usuaris puguin trametre a EAEEL, els quals seran inclosos en un fitxer automatitzat.
Els fitxers titularitat de EAEEL, d’acord amb la Llei, figuraran inscrits al Registre de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.
2. Seguretat de la informació
EAEEL ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari o visitant.
Això no obstant, l’usuari o visitant ha d’ésser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
EAEEL pot utilitzar cookies durant la prestació del servei del lloc web, tot i que la següent informació que se n’obtingui es conservarà per un periode màxim de dotze mesos.
- Nom de domini del proveïdor d’accés a Internet (PSI) i/o direcció IP d’accés a la xarxa, per tal d’elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten el lloc web.
- La data i l’hora d’accés al nostre lloc web, per tal d’esbrinar les hores de més afluència i fer els ajustos precisos per evitar problemes de saturació en les hores puntes.
- La direcció d’Internet des de la que va sortir el link que dirigeix el lloc web, per tal de conèixer l’efectivitat dels diferents enllaços i en el seu cas banners que apunten al servidor, per tal de potenciar els que ofereixen millors resultats.
- El nombre de visitants diaris de cada secció, per tal de conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut.
La informació obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.
Els usuaris autoritzen expressament a EAEEL a: a) Trametre'ls comunicacions per qualsevol mitjà, relatives a publicitat dels seus productes i serveis. b) Cedir les seves dades de caràcter personal a altres empreses del grup empresarial del què forma part EAEEL també amb la finalitat d’efectuar publicitat dels seus productes i serveis. c) Tractar i segmentar aquestes dades, aplicant tècniques estadístiques per a la creació de perfils, eventualment interessats en aquests productes i serveis.
3. Confidencialitat i Secret professional
Les comunicacions privades que eventualment poguessin donar-se entre el personal de EAEEL i els usuaris o visitants seran considerades com a confidencials. L’accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.
4. Enllaços amb altres llocs web.
El present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres pàgines. S’informa que EAEEL no disposa de cap control ni ostenta cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.
5. Drets dels usuaris
L’usuari podrà exercitar, respecte a les dades obtingudes en la forma prevista, els drets reconeguts per l’esmentada Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, especialment els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si fos pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades.
Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran ser exercitats per l’usuari, o qui el representi, mitjançant sol·licitud tramesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del Passaport o un altre document d'identitat, a EAEEL, Av. Santa Coloma, 115. AD500 Andorra la Vella. Principat' d'Andorra.
Informació general
EAEEL es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al lloc web. Així mateix, també es reserva el dret d’actualitzar aquestes condicions d’ús sense previ avís als usuaris, que són els únics responsables de la seva consulta com a pas previ a accedir al web.
Propietat intel·lectual
Els drets de propietat intel·lectual del lloc web i els elements que hi trobem; el disseny, marques, textos, fotografies, l’estructura de navegació i les bases de dades, són titularitat de EAEEL, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública.

EAEEL és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis, i específicament dels relatius a la marca registrada 360ºeXtrem, i el seu ús queda prohibit tret que hi hagi una autorització expressa signada per la pròpia marca.La utilització no autoritzada de la informació continguda al web i la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de EAEEL, donen lloc a les responsabilitats legalment establertes. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús que realitzi del web. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que EAEELofereix a través del web. En aquest sentit, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, l’usuari es compromet a: no utilitzar les imatges per a un mal ús, no incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic, no provocar danys als sistemes físics i lògics de 360ºeXtrem, dels seus proveïdors o de terceres persones i de no introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar qualsevol tipus de dany. En qualsevol cas, en connectar amb altres pàgines i llocs d’Internet (Facebook, Twitter, Wordpress o altres xarxes socials anàlogues), l’usuari reconeix que accepta l’ús de la informació que aquestes xarxes socials fan de les seves dades i de la informació que s’hi allotja tot alliberant EAEEL, en allò que sigui necessari, de tota responsabilitat en l’eventual supòsit que aquests llocs web fessin un ús inadequat de la seva informació personal.
Continguts compartits pels usuaris
Part del material mostrat al web remet a contingut allotjat en altres llocs d’Internet ( Facebook, Twitter, Wordpress, etc.) sobre els quals EAEEL no assumeix cap responsabilitat en qüestió de drets. En cas d’irregularitats, la responsabilitat recau en l’usuari que hagi pujat aquest contingut. L’usuari ha de llegir i acceptar les condicions legals d’ús i de propietat intel·lectual de cadascun dels llocs externs a EAEEL

En qualsevol cas, en connectar amb altres pàgines i llocs d’Internet (Facebook, Twitter, Wordpress o altres xarxes socials anàlogues), l’usuari reconeix que accepta l’ús de la informació que aquestes xarxes socials fan de les seves dades i de la informació que s’hi allotja tot alliberant EAEEL, en allò que sigui necessari, de tota responsabilitat en l’eventual supòsit que aquests llocs web fessin un ús inadequat de la seva informació personal.

Les imatges i els vídeos de la Galeria del present lloc web són propietat dels seus respectius autors. EAEEL declina tota responsabilitat pels eventuals danys a tercers que es puguin derivar de la lectura i/o visualització dels continguts compartits, i de la utilització que s’hi doni. EAEEL declina tota responsabilitat en relació amb la legalitat dels continguts compartits, respecte dels quals adverteix que no comprova ni revisa aquests continguts com a pas previ al fet que els usuaris els comparteixin amb altres usuaris d’Internet a través de les xarxes socials comunament utilitzades. L’exclusiva responsabilitat respecte de la legalitat d’aquests continguts recau en l’usuari que els ha pujat a la xarxa.
Usos permesos
L’usuari es compromet a usar de forma correcta, adequada i lícita el contingut del present lloc web. S’autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut del lloc web únicament i exclusivament si concorren les condicions següents:

- Que sigui compatible amb els fins del lloc web.
- Que es realitzi amb l’ànim exclusiu d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Se’n prohibeix expressament la utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
- Que cap dels continguts relacionats al web siguin modificats de cap manera.
- Que cap gràfic, icona o imatge disponible al web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text de la resta d’imatges que l’acompanyen.
Responsabilitats
EAEEL declina tota responsabilitat davant dels usuaris per raó d’eventuals danys i/o perjudicis derivats de la informació continguda, obtinguda o facilitada per mitjà d’aquest lloc web, ni de la caiguda del servei, omissió, interrupció, absència, prestació incorrecta o defectuosa del servei de telecomunicacions o de virus informàtic. EAEEL no es responsabilitza de l’ús o mala fe en la utilització del lloc web. EAEEL no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. EAEEL ha de portar a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat com tingui notícia dels errors, les desconnexions o la falta d’actualització en els continguts, totes aquelles tasques que vagin encaminades a resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.
Jurisdicció i Legislació aplicable
El present avís legal i les condicions en ell contingudes es regiran pel Dret vigent en el Principat d’Andorra. Qualsevol qüestió o controvèrsia derivada de l’accés o ús del lloc web, serà dirimida pels Tribunals andorrans, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o jurisdicció.

Per a més informació dirigir-se al mail: info@360extrem.com